Showing 16 / 16 results

Giá trị mặc định của thuộc tính height là auto ứng với 100% chiều cao của ảnh

[Demo Code HTML Thuộc Tính height Của Hình Ảnh - Sử Dụng Chiều Cao Mặc Định](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Demo-Code-HTML-Thuoc-Tinh-height-Cua-Hinh-Anh-Su-Dung-Chieu-Cao-Mac-Dinh-29-04-2019)

Đơn vị mặc định sử dụng cho giá trị của thuộc tính này là px và bạn có thể bỏ qua nếu muốn:

[Demo Code HTML Thuộc Tính width Của Hình Ảnh - Sử Dụng Đơn Vị Mặc Định](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Demo-Code-HTML-Thuoc-Tinh-width-Cua-Hinh-Anh-Su-Dung-Don-Vi-Mac-Dinh-29-04-2019)

Giá trị của thuộc tính src có thể là một đường dẫn tương đối hoặc tuyệt đối.

[Demo Code Thuộc Tính src - Đường Dẫn Tương Đối](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Demo-Code-Thuoc-Tinh-src-Duong-Dan-Tuong-Doi-28-04-2019)

Thuộc tính title tương tự như alt dùng để cung cấp mô tả cho phần nội dung hình ảnh. Nếu bạn rê chuột lên ảnh trình duyệt sẽ hiển thị một hộp thoại tooltip nhỏ với nội dung là giá trị của thuộc tính này.

[Demo Code HTML Thuộc Tính title Của Hình Ảnh](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Demo-Code-HTML-Thuoc-Tinh-title-Cua-Hinh-Anh-27-04-2019)

Ngoài đơn vị là pixcel (px) như ở trên bạn có thể sử dụng đơn vị %.

[Demo Code HTML Thuộc Tính width Của Phần Tử img - Sử Dụng Đơn Vị Phần Trăm](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Demo-Code-HTML-Thuoc-Tinh-width-Cua-Phan-Tu-img-Su-Dung-Don-Vi-Phan-Tram-27-04-2019)

Để tạo hình ảnh trong HTML chúng ta sử dụng thẻ <img>. Cú pháp đơn giản nhất để tạo hình ảnh như sau: <img src="image_url" alt="alt_text">

[Demo Code Tạo Hình Ảnh trong HTML](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Demo-Code-Tao-Hinh-Anh-trong-HTML-26-04-2019)

Chúng ta có thể sử dụng thuộc tính style để quy định chiều rộng và chiều cao của ảnh thay vì width và height

[Demo Code HTML Sử Dụng Thuộc Tính style Thay width và height Trong Phần ử img](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Demo-Code-HTML-Su-Dung-Thuoc-Tinh-style-Thay-width-va-height-Trong-Phan-u-img-24-04-2019)

Ngoài đơn vị là pixcel (px) bạn có thể sử dụng đơn vị phần trăm để tạo chiều cao của ảnh tương đối với chiều cao của phần tử bao ngoài hình ảnh.

[Demo Code HTML Thuộc Tính height Của Hình Ảnh - Sử Dụng Đơn Vị Phần Trăm](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Demo-Code-HTML-Thuoc-Tinh-height-Cua-Hinh-Anh-Su-Dung-%1DDon-Vi-Phan-Tram-24-04-2019)

Thuộc tính width dùng để thiết lập chiều rộng của ảnh

[Demo Code HTML Thuộc Tính width Của Phần Tử img](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Demo-Code-HTML-Thuoc-Tinh-width-Cua-Phan-Tu-img-23-04-2019)

Giá trị của thuộc tính alt sẽ được trình duyệt hiển thị nếu không tải được ảnh từ đường dẫn quy định trong thuộc tính src.

[Demo Code HTML Thuộc Tính alt - Không Tải Được Hình Ảnh](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Demo-Code-HTML-Thuoc-Tinh-alt-Khong-Tai-Duoc-Hinh-Anh-23-04-2019)

Thuộc tính alt cung cấp một mô tả tóm tắt cho phần nội dung của hình ảnh.

[Demo Code HTML Thuộc Tính alt Của Hình Ảnh](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Demo-Code-HTML-Thuoc-Tinh-alt-Cua-Hinh-Anh-22-04-2019)

Chúng có thể kết hợp nhiều thuộc tính của phần tử img lại với nhau.

[Demo Code HTML Kết Hợp Các Thuộc Tính Của Phần Tử img](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Demo-Code-HTML-Ket-Hop-Cac-Thuoc-Tinh-Cua-Phan-Tu-img-22-04-2019)

Thuộc tính height dùng để thiết lập chiều cao của ảnh.

[Demo Code HTML Thuộc Tính height Của Hình Ảnh](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Demo-Code-HTML-Thuoc-Tinh-height-Cua-Hinh-Anh-22-04-2019)

Đơn vị mặc định sử dụng cho giá trị của thuộc tính này là px và bạn có thể bỏ qua nếu muốn.

[Demo Code HTML Thuộc Tính height Của Hình Ảnh - Sử Dụng Đơn Vị Mặc Định](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Demo-Code-HTML-Thuoc-Tinh-height-Cua-Hinh-Anh-Su-Dung-Don-Vi-Mac-Dinh-22-04-2019)

Giá trị mặc định của thuộc tính width là auto ứng với 100% chiều rộng của hình ảnh.

[Demo Code HTML Thuộc Tính width Của Hình Ảnh - Độ Rộng Tự Động](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Demo-Code-HTML-Thuoc-Tinh-width-Cua-Hinh-Anh-Do-Rong-Tu-Dong-22-04-2019)

Chúng ta cũng hoàn toàn có thể tham chiếu tới ảnh trên website khác cho thuộc tính src.

[Demo Code HTML Thuộc Tính src Của Hình Ảnh- Ảnh Trên Website Khác](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Demo-Code-HTML-Thuoc-Tinh-src-Cua-Hinh-Anh-Anh-Tren-Website-Khac-20-04-2019)