Demo Code HTML Sử Dụng Thuộc Tính style Thay width và height Trong Phần ử img

Chúng ta có thể sử dụng thuộc tính style để quy định chiều rộng và chiều cao của ảnh thay vì width và height

[Demo Code HTML Sử Dụng Thuộc Tính style Thay width và height Trong Phần ử img](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Demo-Code-HTML-Su-Dung-Thuoc-Tinh-style-Thay-width-va-height-Trong-Phan-u-img-24-04-2019)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...