Demo Code HTML Thuộc Tính alt Của Hình Ảnh

Thuộc tính alt cung cấp một mô tả tóm tắt cho phần nội dung của hình ảnh.

[Demo Code HTML Thuộc Tính alt Của Hình Ảnh](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Demo-Code-HTML-Thuoc-Tinh-alt-Cua-Hinh-Anh-22-04-2019)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...