Demo Code HTML Thuộc Tính height Của Hình Ảnh - Sử Dụng Đơn Vị Phần Trăm

Ngoài đơn vị là pixcel (px) bạn có thể sử dụng đơn vị phần trăm để tạo chiều cao của ảnh tương đối với chiều cao của phần tử bao ngoài hình ảnh.

[Demo Code HTML Thuộc Tính height Của Hình Ảnh - Sử Dụng Đơn Vị Phần Trăm](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Demo-Code-HTML-Thuoc-Tinh-height-Cua-Hinh-Anh-Su-Dung-%1DDon-Vi-Phan-Tram-24-04-2019)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...