Demo Code HTML Thuộc Tính title Của Hình Ảnh

Thuộc tính title tương tự như alt dùng để cung cấp mô tả cho phần nội dung hình ảnh. Nếu bạn rê chuột lên ảnh trình duyệt sẽ hiển thị một hộp thoại tooltip nhỏ với nội dung là giá trị của thuộc tính này.

[Demo Code HTML Thuộc Tính title Của Hình Ảnh](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Demo-Code-HTML-Thuoc-Tinh-title-Cua-Hinh-Anh-27-04-2019)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...