HTML Phần Tử

Phần Tử HTML

Phần tử HTML (hay HTML Element) bao gồm thẻ mở, thẻ đóng và toàn bộ nội dung giữa hai thẻ này.

Ví dụ với đoạn mã HTML sử dụng một thẻ <p> để đánh dấu đoan văn bản như sau:

<p>Nội dung bên trong...</p>

Lúc này phần tử p tương ứng sẽ gồm thẻ mở <p> thẻ đóng </p> và nội dung văn bản nằm giữa hai thẻ này.

Một trang HTML thường sẽ có rất nhiều phần tử khác nhau như phần tử html, body, head, meta, h1, p...:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Tên Thẻ</title>
  </head>
<body>
<h1>Đề mục..</h1>
<p>Đây là nội dung một đoạn văn bản thứ nhất...</p>
</body>
</html>

Chạy Thử

Phần Tử Rỗng

Một số thẻ tự đóng không có nội dung như <br> sẽ tạo ra phần tử rỗng (empty element) tương ứng.

<p>Câu đầu tiên trong đoạn vă.<br> Câu thứ hai được xuống dòng mới</p>
<hr>

Ở ví dụ trên phần tử br và phần tử hr là hai phần tử rỗng được tạo ra tương ứng từ hai thẻ tự đóng <br><hr>.

Nồng Phần Tử

Nồng phần tử (nested element) là trường hợp một phần tử chứa bên trong nó một hoặc nhiều phần tử khác.

Ở ví dụ sau đây phần tử p chứa bên trong nó phần tử strong:

<p>Đây là một đoạn văn bản chứa <strong>chữ in đậm</strong></p>

Nồng phần tử diễn ra đối với tất cả các trang HTML. Ví dụ với một cấu trúc trang HTML đơn giản như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
...
</head>
<body>
...
</body>
</html>

Điều này là bởi vì phần tử html chứa bên trong nó phần tử body, head... Tới lượt các phần tử bodyhead cũng chứa các phần tử khác bên trong chúng...

3 Bình Luận

Hưng Phạm Hưng Phạm

"Lồng" phần tử chứ ạ :))

Hồng Vũ Hồng Vũ

chắc ông viết bài người Hải Dương, bạn thông cảm tí đi. :))

Việt Nguyễn Việt Nguyễn

Nếu không có bạn thì mình đã ghi nhớ đó là “nồng” phần tử thật

Day Trang Day Trang

Lồng hay Nồng. Nếu nòng cốt thì là Nòng chớ. Hay là Lồng vào trong?

Content must not be empty

Related Tutorial