Showing 7 / 7 results

Giống các thuộc tính khác của phần tử thì thuộc tính style cũng được đặt trong thẻ mở. Tuy nhiên thuộc tính style được viết với cú pháp hơi khác so với các thuộc tính khác:

[Demo Code HTML Sử Dụng Thuộc Tính Style của Phần Tử](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Demo-Code-HTML-Su-Dung-Thuoc-Tinh-Style-cua-Phan-Tu-24-04-2019)

Màu nền mặc định của các phần tử HTML là màu trắng. Để thiết lập các màu nền khác cho phần tử HTML chúng ta sử dụng đặc tính CSS là background-color.

[Demo Code HTML Tạo Màu Nền Cho Phần Tử HTML](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Demo-Code-HTML-Tao-Mau-Nen-Cho-Phan-Tu-HTML-23-04-2019)

Để thiết lập phông chữ cho phần tử HTML chúng ta sử dụng đặc tính font-family

[Demo Code HTML Thiết Lập Phông Chữ Cho Phần Tử](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Demo-Code-HTML-Thiet-Lap-Phong-Chu-Cho-Phan-Tu-23-04-2019)

Màu chữ của các phần tử HTML được hiển thị mặc định là màu đen. Để thiết lập các màu sắc khác cho phần nội dung là chữ viết của phần tử HTML chúng ta sử dụng đặc tính CSS là color với giá trị màu sắc tương ứng với màu bạn muốn sử dụng:

[Demo Code HTML Thiết Lập Màu Chữ Cho Phần Tử](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Demo-Code-HTML-Thiet-Lap-Mau-Chu-Cho-Phan-Tu-23-04-2019)

Để thiết lập cỡ chữ cho phần tử HTML chúng ta sử dụng đặc tính font-size

[Demo Code HTML Thiết Lập Cỡ Chữ Cho Phần Tử](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Demo-Code-HTML-Thiet-Lap-Co-Chu-Cho-Phan-Tu-22-04-2019)

Chúng ta có thể kết hợp các thuộc tính lại với nhau trong cùng một thẻ mở của phần tử HTML

[Demo Code HTML Kết Hợp Các Đặc Tính trong Thuộc Tính Style](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Demo-Code-HTML-Ket-Hop-Cac-Dac-Tinh-trong-Thuoc-Tinh-Style-20-04-2019)

Để căn chỉnh chữ viết trong phần tử HTML chúng ta sử dụng thuộc tính text-align

[Demo Code HTML Căn Chỉnh Chữ Trong Phần Tử](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Demo-Code-HTML-Can-Chinh-Chu-Trong-Phan-Tu-20-04-2019)