Demo Code HTML Căn Chỉnh Chữ Trong Phần Tử

Để căn chỉnh chữ viết trong phần tử HTML chúng ta sử dụng thuộc tính text-align

[Demo Code HTML Căn Chỉnh Chữ Trong Phần Tử](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Demo-Code-HTML-Can-Chinh-Chu-Trong-Phan-Tu-20-04-2019)

1 Bình Luận

Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...