Demo Code HTML Tạo Màu Nền Cho Phần Tử HTML

Màu nền mặc định của các phần tử HTML là màu trắng. Để thiết lập các màu nền khác cho phần tử HTML chúng ta sử dụng đặc tính CSS là background-color.

[Demo Code HTML Tạo Màu Nền Cho Phần Tử HTML](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Demo-Code-HTML-Tao-Mau-Nen-Cho-Phan-Tu-HTML-23-04-2019)

1 Bình Luận

Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...