Demo Code HTML Thiết Lập Cỡ Chữ Cho Phần Tử

Để thiết lập cỡ chữ cho phần tử HTML chúng ta sử dụng đặc tính font-size

[Demo Code HTML Thiết Lập Cỡ Chữ Cho Phần Tử](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Demo-Code-HTML-Thiet-Lap-Co-Chu-Cho-Phan-Tu-22-04-2019)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...