Hello World

Dưới đây là đoạn mã của chương trình Hello World sử dụng ngôn ngữ lập trình Rust:

fn main() {
    println!("Xin chào thế giới!");
}

Trong đó println! là một macro được dùng để in chuỗi ra màn hình.

Bây giờ bạn hãy lưu đoạn mã trên vào một tập tin với tên là helllo.rs rồi sau đó mở cửa sổ terminal (hoặc Command Prompt nếu bạn sử dụng hệ điều hành Windows) và chạy câu lệnh dưới đây để biên dịch:

$ rustc hello.rs

Một tập tin hello sẽ được tạo ra trong cùng thư mục chứa tập tin hello.rs. Tập tin này là một tập tin nhị phân (binary file) và có thể thực thi:

$ ./hello

Câu lệnh trên sẽ hiển thị kết quả như sau:

Xin chào thế giới!
Content must not be empty

Related Tutorial