Vũ Tân Vũ Tân

Nếu xài jQuery bạn có thể thử plugin jQuery UI Chatbox.

Link source: https://github.com/dexterpu/jquery.ui.chatbox

Còn AngularJS thì có thể tham khảo xài thằng Bootstrap Simple Chat.

Link source: https://github.com/irontec/angular-bootstrap-simple-chat.

Add Answer

Content must be at least 100 characters

Related Discussion