Sử Dụng

Hai chức năng chính của Homebrew là cài đặt, gỡ bỏ các ứng dụng trên Mac OS X. Trong Homebrew, mỗi ứng dụng được gọi là một formulae.

Cài Đặt Ứng Dụng

Để cài đặt ứng dụng cho Mac OS X sử dụng Homebrew chúng ta sử dụng cú pháp sau:

$ brew install formulae_name

Trong đó formulae_name là tên của formulae (hay ứng dụng) sẽ được cài đặt.

Ví dụ để cài đặt PHP phiên bản 5.6 chúng ta sử dụng câu lệnh sau:

$ brew install php5.6

Chú ý: Không sử dụng sudo khi chạy Homebrew.

Gỡ Ứng Dụng

Việc gỡ ứng dụng sử dụng Homebrew cũng rất đơn giản thông qua cú pháp sau:

$ brew remove formulae_name

Trong đó formulae_name là tên của ứng dụng bạn muốn gỡ bỏ.

Tương tự như khi cài đặt bạn chú ý không sử dụng sudo khi dùng Homebrew để gỡ bỏ ứng dụng.

Ngoài hai chức năng chính trên bạn cũng nên tìm hiểu một số chức năng khác quan trọng của Homebrew được đề cập ở các phần dưới đây.

Tìm Kiếm Tên Formulae

Trường hợp chúng ta muốn cài một formulae nhưng formulae này lại có nhiều phiên bản khác nhau thì để tìm kiếm tên của các phiên bản formulae bạn sử dụng câu lệnh sau:

$ brew search formulae_name

Ví dụ:

$ brew search php

Tuy nhiên bạn cũng để ý câu lệnh ở trên sẽ trả về một danh sách dài cài formulae với tên có chứa chuỗi php trong đó. Để giới hạn các formulae dùng để cài đặt trình phiên dịch PHP phiên bản 5.x bạn có thể lọc kết quả nhờ sử dụng đường ống pipe trong bash | như sau:

$ brew search php | grep  php5

Hoặc bạn cũng có thể sử dụng biểu thức chính quy regular expression để tìm kiếm formulae.

$ brew search /^php/

Homebrew Doctor

Khi chạy Homebrew để cài đặt ứng dụng mà gặp phải lỗi thì chúng ta có thể sử dụng câu lệnh dưới để để tìm kiếm và gỡ lỗi:

$ brew doctor

Câu lệnh trên sẽ kiểm tra các thiết lập của Homebrew và nếu như có lỗi nó sẽ hiển thị thông báo kèm theo hướng dẫn cách khắc phục.

Bạn cũng nên chạy câu lệnh trên trước khi cài đặt bất cứ một formulae cho Mac OS X để đảm bảo rằng Homebrew đã được thiết lập đúng trên máy.

Content must not be empty

Related Tutorial