Hướng Dẫn Cài Đặt Java trên Ubuntu 18.04

Trong bài viết này bạn sẽ được hướng dẫn cách cài đặt Java Runtime Environment (JRE) và Java Development Kit (JDK) trên Ubuntu phiên bản 18.04 sử dụng chương trình quản lý package apt-get.

Cập Nhật Package Index

Trước khi cài đặt phần mềm sử dụng apt-get hay apt, chúng ta nên cập nhật package index:

$ sudo apt-get update

Cài Đặt Java

Trước khi cài đặt Java chúng ta tiến hành kiểm tra phiên bản Java được cài trên máy tính sử dụng câu lệnh sau:

$ java -version

Nếu Java chưa được cài đặt trên máy thì bạn sẽ thấy màn hình hiển thị kết quả như sau:

Command 'java' not found, but can be installed with:

apt install default-jre
apt install openjdk-11-jre-headless
apt install openjdk-8-jre-headless
apt install openjdk-9-jre-headless

Trường hợp này bnaj chạy câu lệnh dưới đây để cài đặt OpenJDK:

$ sudo apt install default-jre

Câu lệnh trên sẽ cài đặt môi trường chạy Java - Java Runtime Environment (hay JRE), với việc JRE được cài đặt máy tính bạn đã sẵn sàng để có thể chạy các chương trình Java.

Kiểm tra lại phiên bản của Java:

$ java -version

Bạn sẽ thấy hiển thị kết quả tương tự như sau:

openjdk version "10.0.1" 2018-04-17
OpenJDK Runtime Environment (build 10.0.1+10-Ubuntu-3ubuntu1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 10.0.1+10-Ubuntu-3ubuntu1, mixed mode)

Nếu bạn có nhu cầu lập trình ứng dụng Java bạn nên cài đặt thêm Java Develpment Kit (hay JDK), JDK cung cấp các tính năng như biên soạn (compile) mã lệnh viết bằng Java:

$ sudo apt install default-jdk

Để kiểm tra phiên bản của trình biên soạn Java:

$ javac -version

Cài Đặt Các Phiên Bản Khác Của OpenJDK

OpenJDK 8

Để cài đặt OpenJDK 8 bạn chạy câu lệnh sau:

$ sudo apt install openjdk-8-jdk

OpenJDK 10/11

Để cài đặt OpenJDK 10/11 bạn chạy câu lệnh sau:

$ sudo apt install openjdk-11-jdk

Oracle JDK

Để cài đặt Oracle JDK bạn cần thêm repo sau:

$ sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java

Nhấn Enter để thêm repo trên sau đó chạy câu lệnh sau:

$ sudo apt update

Kết thúc việc update package chúng ta sẽ tiến hành cài đặt:

$ sudo apt install oracle-java8-installer

Nếu bạn cài đặt nhiều phiên bản Java khác nhau trên máy thì bạn nên tham khảo đoạn tiếp theo để biết cách quản lý các phiên bản Java.

Quản Lý Java

Câu lệnh update-alternatives được sử dụng để cấu hình phiên bản Java nào sẽ được sử dụng:

$ sudo update-alternatives --config java

Bạn sẽ được máy tính yêu cầu lựa chọn phiên bản Java sử dụng như phía dưới đây:

There are 3 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).

 Selection  Path                      Priority  Status
------------------------------------------------------------
* 0      /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java   1101   auto mode
 1      /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java   1101   manual mode
 2      /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java  1081   manual mode
 3      /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/java     1081   manual mode

Chọn phiên bản Java và bấm Enter.

Tương tự bạn cũng có thể quản lý phiên bản của Java compiler với câu lệnh sudo update-alternatives --config javac.

Content must not be empty

Related Blog