Hướng Dẫn Cài Đặt Maven Trên Ubuntu

Maven là một công cụ hữu ích giúp quản lý dự án Java được phát triển bởi Apache. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt Maven trên Ubuntu sử dụng chương trình quản lý package có tên là Aptitude.

Maven Apache - Java software project management and comprehension tool

Tìm Kiếm Package Cài Đặt Maven

Để tìm kiếm Package cài đặt Maven bạn mở chương trình cửa sổ dòng lệnh terminal của Ubuntu và chạy câu lệnh dưới đây:

$ apt-cache search maven

Kết quả trả về cho câu lệnh trên như sau:

...
libxmlbeans-maven-plugin-java-doc - Documentation for Maven XMLBeans Plugin
maven - Java software project management and comprehension tool
maven-debian-helper - Helper tools for building Debian packages with Maven
maven2 - Java software project management and comprehension tool

Chúng ta sẽ cài đặt package maven vì đây là package cài đặt phiên bản mới nhât của Maven. Nếu bạn không tìm thấy maven ở kết quả trả về thì bạn cần cập nhật package index:

``bash
$ sudo apt-get update


Và chạy lại câu lệnh trước.

## Cài Đặt Maven
Trên cửa sổ dòng lệnh chúng ta tiếp tục chạy câu lệnh sau để cài đặt Maven:

```bash
$ sudo apt-get install maven

Khi máy tính hỏi bạn xác nhận việc cài đặt, bạn gõ YEnter để tiếp tục quá trình cài đặt.

Kiểm Tra Phiên Bản Của Maven

Sau khi cài đặt Maven để kiểm tra lại phiên bản đã được cài đặt bạn chạy câu lệnh sau:

$ mvn -version

Tuỳ vào phiên bản đã cài đặt mà kết quả hiển thị sẽ khác nhau, dưới đây là kết quả trên máy của tôi:

Apache Maven 3.0.4
Maven home: /usr/share/maven
Java version: 1.7.0_09, vendor: Oracle Corporation
Java home: /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre
Default locale: en_US, platform encoding: UTF-8
OS name: "linux", version: "3.5.0-17-generic", arch: "amd64", family: "unix"

Kết quả trên chỉ ra rằng trên phiên bản Maven 3.0.4 đã được cài đặt trên máy tính của tôi.

Bước Tiếp Theo

Tới đây bạn đã hoàn tất việc cài đặt Maven trên Ubuntu Linux. Ở các bài học tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Maven để tạo một dự án Java.

Content must not be empty

Related Blog