Hướng Dẫn Cài Đặt MongoDB

MongoDB là ứng dụng quản lý database hỗ trợ No-SQL và có thể chạy trên nhiều nền tảng hệ điều hành khác nhau. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt MongoDB trên hai hệ điều hành Ubuntu và Windows.

Lưu ý: Tham khảo bài viết Cài Đặt MongoDB Trên Ubuntu LTS để xem hướng dẫn chi tiết cách cài đặt MongoDB dành riêng cho Ubuntu.

Cài Đặt MongoDB trên Windows

Để cài đặt mongodb trên Windows chúng ta sẽ cần tải về phiên bản MongoDB tương thich với cấu trúc của hệ điều hành mà máy tính bạn đang sử dụng. Để tìm thông tin này, trên máy tính bạn mở Command Prompt và chạy câu lệnh:

wmic os get caption
wmic os get osarchitecture

Tiếp theo truy cập vào địa chỉ Tải MongoDB để tải file cài đặt.

Lưu ý: Bắt đầu từ phiên bản 2.2 MongoDB sẽ dừng hỗ trợ cho phiên bản Windows XP

Sau khi tải về và giải nén file, bạn sẽ thấy bên trong thư mục được giải nén có một thư mục bin và nó chứa nhiều file khác nhau trong đó có 2 file mongo.exemongod.exe. File mongod.exe được dùng để khởi động MongoDB server và mongo.exe được dùng để kết nối với database server và còn được gọi là MongoDB client.

Khởi Động MongoDB

Để khởi dộng MongoDB trên Windows, bạn mở Command Prompt và chạy câu lệnh tham chiếu tới file mongod.exe để thực thi việc khởi động MongoDB server:

C:\mongodb\bin\mongod.exe
Lưu ý:Đường dẫn của bạn có thể khác so với đường dẫn trên.

Kết Nối Với MongoDB Server

Để kết nối với MongoDB Server, trên Command Prompt chúng ta chạy câu lệnh tham chiếu tới file mongo.exe trong thư mục bin mới giải nén:

C:\mongodb\bin\mongo.exe

Thay đổi đường dẫn cho phù hợp với đường dẫn chứa file mongo.exe có trên máy tính bạn.

Cài Đặt MongoDB trên Ubuntu

Ubuntu sử dụng package manager (dpkg hay apt) để quản lý các package được cài đặt trên hệ điều hành này. Khi một package được phát hành thì nhà phát triển của package đó đăng ký một khóa GPG cho package để chứng nhận package là đảm bảo an toàn sử dụng. Khi cài đặt package chúng ta cũng cần thêm khóa này vào package manager. Với MongoDB để them khóa GPG chúng ta chạy câu lệnh sau:

$ sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 7F0CEB10

Tạo MongoDB Source List

Tiếp theo chúng ta sẽ tạo file source list cho MongoDB ở địa chỉ /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-3.0.list.

Với phiên bản Ubuntu 12.04 bạn sử dụng câu lệnh sau:
echo "deb http://repo.mongodb.org/apt/ubuntu precise/mongodb-org/3.0 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-3.0.list

Với phiên bản Ubuntu 14.04 bạn sử dụng câu lệnh:

echo "deb http://repo.mongodb.org/apt/ubuntu trusty/mongodb-org/3.0 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-3.0.list

Cập nhật Package Database

Chạy câu lệnh sau để cập nhật package database:

sudo apt-get update

Cài Đặt MongoDB

Cuối cùng chạy câu lệnh sau để cài đặt MongoDB client và MongoDB server và các công cụ hỗ trợ backup dữ liệu:

sudo apt-get install -y mongodb-org

Ngoài ra bạn cũng có thể cài đặt từng package một bằng cách chạy câu lệnh sau:

sudo apt-get install -y mongodb-org=3.0.6 mongodb-org-server=3.0.6 mongodb-org-shell=3.0.6 mongodb-org-mongos=3.0.6 mongodb-org-tools=3.0.6

Khởi Động MongoDB Server

Sau khi tiến hành cài đặt xong MongoDB server bạn có thể khởi động nó bằng cách chạy câu lệnh sau đây trên terminal:

$ sudo service mongod start

Khởi Động Lại và Tắt MongoDB Server

Để Khởi Động Lại MongoDB server bạn chạy câu lệnh:

sudo service mongod restart

Để tắt MongoDB server bạn chạy câu lệnh:

$ sudo service mongod stop
Content must not be empty

Related Blog