Hướng Dẫn Cài Đặt PHP 7.1 trên Ubuntu

Phiên bản 7.2 của PHP mới được ra mắt gần đây cải thiện một số lỗi trong PHP 7.1 đồng thời tăng tốc độ thực thi chương trình. Tuy nhiên package cài đặt PHP 7.2 chưa có trên kho phần mềm chính thức của Ubuntu và để cài đặt phiên bản này bạn cần sử dụng tới kho PPA (Personal Package Archives).

Kích Hoạt PPA

Trên Ubuntu để thêm kho PPA thì trước hết bạn cần chạy câu lệnh dưới đây:

sudo apt-get install software-properties-common python-software-properties

Câu lệnh trên sẽ cài đặt chương trình add-apt-repository giúp chúng ta có thể thực hiện việc thêm kho PPA. Trên cứa sổ dòng lệnh chạy câu lệnh sau để thêm repo cài đặt PHP:

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Cập Nhật Package Index

Sau khi thay kích hoạt PPA chúng ta cần cập nhật package index:

sudo apt-get -y update

Cài Đặt PHP 7.1

Cuối cùng cài đặt PHP phiên bản 7.1:

sudo apt-get install -y php7.1

Sau câu lệnh trên để kiểm tra lại phiên bản của PHP bạn chạy câu lệnh sau:

php --version

## Gỡ Bỏ Phiên Bản PHP Trước Đó
Để tránh việc xung đột giữa các phiên bản PHP sử dụng trên hệ thống, bạn nên gỡ bỏ phiên bản PHP đã được cài đặt trước đó mà không còn sử dụng:

sudo apt-get purge php5*

Câu lệnh trên sẽ gỡ bỏ PHP phiên bản 5.x cùng với các mô-đun được cài đặt trên hệ thống ứng với phiên bản này đồng thời cũng xoá các thiết lập (nếu có) đi kèm sau khi cài đặt.

Cài Đặt Mô-Đun PHP (Tuỳ Ý)

Chạy câu lệnh dưới đây để cài đặt các mô-đun PHP phổ biến:

sudo apt-get install php7.1 php7.1-cli php7.1-common php7.1-json php7.1-opcache php7.1-mysql php7.1-mbstring php7.1-mcrypt php7.1-zip php7.1-fpm

Gỡ Bỏ PHP 7.1

Nếu bạn không muốn sử dụng phiên bản 7.1 mới được cài đặt thì để gỡ bỏ nó cùng các mô-đun được cài đặt kèm theo phiên bản này bạn chạy câu lệnh sau:

sudo apt-get purge php7.1*

Nếu bạn muốn xoá cả các phiên bản 7.x nếu tồn tại trên hệ thống thì thay php7.1* ở câu lệnh trên bằng php7*.

Content must not be empty

Related Blog