Hướng Dẫn Đổi Hostname trên Ubuntu

Hostname Là Gì

Đầu tiên nếu bạn còn lơ mơ về hostname là gì thì dưới đây là định nghĩa của nó:

Hostname là tên được dùng để xác định ra địa chỉ của host trong mạng máy tính.

Một host có thể là bất cứ một thiết bị nào được kết nối tới mạng máy tính. Ví dụ như một chiếc điện thoại smartphone, một máy tính cá nhân, thậm chí một con chuột...

Tuy nhiên một vấn đề khác có liên quan mà tôi thấy nhiều bạn developer cũng còn lơ mơ đó là phân biệt giữa hostname và domain name.

Phân Biệt Hostname và Domain Name

Hostname được sử dụng trong một mạng máy tính ví dụ như mạng LAN. Ngược lại Domain Name sử dụng trên internet. Hostname được dùng để xác định địa chỉ của bất cứ thiết bị nào kết nối với mạng máy tính cho trước ngược lại domain name dùng để xác định địa chỉ IP của máy chủ (một loại máy tính cụ thể).

Kiểm Tra Hostname Hiện Tại

Để kiểm tra hostname hiện tại của máy tính bạn chạy Ubuntu bạn chạy câu lệnh sau:

$ hostname

Giá trị trả về từ câu lệnh chính là hostname máy tính của bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách đổi hostname trên Ubuntu.

Ngoài ra nếu bạn không thay đổi setting của terminal thì khi một cửa sổ terminal được mở bạn cũng sẽ thấy hostname được hiển thị ở trước biểu tượng dấu nhắc.

Kiểm tra giá trị của hostname trên Ubuntu

Đổi Hostname trên Ubuntu

Dưới đây chúng ta sẽ tìm hiểu 2 cách khác nhau để đổi hostname trên Ubuntu:

Sử Dụng Lệnh hostname

Để thay đổi hostname trên Ubuntu sử dụng câu lệnh hostname bạn mở terminal rồi chạy câu lệnh sau:

$ sudo hostname {NEW_HOSTNAME}

Trong đó NEW_HOSTNAME là tên hostname mới mà bạn muốn đổi.

Sửa Đổi File /etc/hosts

Ngoài sử dụng câu lệnh hostname thì chúng ta có thể thay đổi trực tiếp file /etc/hosts để thay đổi hostname của Ubuntu. Trên terminal bạn chạy câu lệnh sau (dưới đây sử dụng gedit bạn có thể tùy chọn text editor muốn sử dụng như VIM hoặc Nano):

$ sudo -H gedit /etc/hostname

Sau đó tìm tới dòng có 127.0.1.1 ở đầu thêm hostname mới vào trước tên hostname cũ ví dụ như sau:

127.0.1.1   NEW_HOSTNAME    OLD_HOSTNAME

Trong đó NEW_HOSTNAME là tên hostname mới và OLD_HOSTNAME là tên hostname cũ. Bạn vẫn nên giữ địa chỉ hostname cũ cho tới khi khởi động lại máy. Ngược lại nếu bạn xóa hostname cũ rất nhiều lệnh trên terminal sẽ bị ảnh hưởng.

Khởi Động Lại Máy

Bước cuối cùng chúng ta cần làm đó là khởi động lại Ubuntu để hostname mới có hiệu lực. Ngoài ra nếu bạn không muốn khởi động lại máy thì bạn có thể chạy câu lệnh sau:

$ sudo service hostname start

Sau khi khởi động lại máy hoặc restart lại hostname bạn có thể xóa bỏ giá trị của hostname cũ (OLD_HOSTNAME) trong file /etc/hosts.

Content must not be empty

Related Blog