Hướng Dẫn Sử Dụng Python Interactive Shell

Python Interactive Shell là một chương trình rất hữu dụng cho phép lập trình viên có thể nhanh chóng chạy các dòng lệnh Python mà không cần phải tạo tập tin trên máy. Python Interactive Shell còn được gọi với các tên khác như Python interactive console hay Python interpreter và được đóng gói sẵn cùng với chương trình biên dịch Python. Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách thiết lập và sử dụng chương trình này trên máy.

Sử Dụng Python Interactive Shell

Cài Đặt

Sau khi cài đặt Python thì chương trình này cũng sẽ được cài đặt luôn trên máy bạn rồi do đó với bài học này bạn không cần thực hiện thêm bước cài đặt nào mà cứ thế nhảy vào code thôi.

Chạy Python Interactive Shell

Trên hệ điều hành Linux tập tin binary chạy chương trình Python interactive shell thường được lưu trên máy tính tại địa chỉ /usr/local/bin/python3.x. Và do thư mục /usr/local/bin thường tồn tại trong giá trị của biến $PATH nên bạn có thể chạy trực tiếp nó trên cửa sổ dòng lệnh:

$ python3.7

Hoặc nếu bạn đang cài đặt Python phiên bản 2.x và muốn sử dụng phiên bản này thì dùng câu lệnh dưới đây:

$ python

Trên Windows tập tin chạy chương trình Python interactive Shell thường nằm ở địa chỉ C:\Python37. Để thêm tập tin này vào biến môi trường trên Windows bạn mở chương trình command prompt và chạy câu lệnh sau:

> set path=%path%;C:\python37

Sau câu lệnh trên bạn có thể khởi động Python interactive shell bằng câu lệnh:

> python3.7

Interactive Mode

Cách chạy chương trình Python interactive shell như ở trên đây thì chương trình này sẽ cung cấp chúng ta một chế độ được gọi là interactive mode. Ở chế độ này bạn có thể nhập câu lệnh trực tiếp tại vị trí dấu nhắc (command prompt) và gõ Enter để chạy câu lệnh:

>>> print("Hello, Python!")
Hello, Python!

Bạn cũng cần lưu ý ở chế độ interactive thì command prompt có hai trạng thái khác nhau đó là: -

  • Trạng thái primary được nhận biết bởi ba dấu lớn hơn ở đầu dòng >>>: Ở trạng thái này Python đã sẵn sàng để chạy câu lệnh mới.
  • Trạng thái secondary được nhận biết bởi ba dấu chấm ở đầu dòng ...: Trạng thái có nghĩa là bạn đang có một khối lệnh nhiều dòng còn đang dang dở và bạn cần hoàn tất nó trước khi chạy các câu lệnh tiếp theo. Và bạn cần gõ Enter hai lần nếu muốn hoàn tất code của khối lệnh nhiều dòng và chạy nó.
>>> year = 2000
>>> if year === 2000:
...     print("Y2k!")
...
Y2k

Bạn cũng cần lưu ý thêm 2 ký tự khoảng trắng để thụt đầu dòng cho các câu lệnh tiếp theo trong một khối lệnh nhiều dòng.

Tải Các Mô-Đun

Để tải các mô-đun (load module) bạn sử dụng câu lệnh import, nếu mô-đun chưa được cài đặt bạn sẽ gặp thấy thông báo lỗi, ví dụ:

import matplotlib

Hiển thị lỗi:

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ImportError: No module named 'matplotlib'

Bây giờ nếu bạn chạy câu lệnh dưới đây để cài đặt mô-đun matplotlib:

$ pip install matplotlib

Thì sau đó việc import mô-đun này sẽ không còn bị lỗi nữa.

Thoát Chương Trình Python Interactive Console

Để kết thúc chương trình Python interactive console chúng ta có hai cách khác nhau:

  • Sử dụng phím tắt Control + D trên Linux và Control + Z trên Windows.
  • Chạy câu lệnh quit().

Kết Luận

Python interactive shell là một chương trình cực kỳ thuận tiện và cần cho lập trình viên Python ở bất kỳ cấp độ nào. Sử dụng nó chúng ta có thể nhanh chóng kiểm tra một đoạn code nhanh chóng mà không phải tạo file trên máy rồi xoá chúng đi.

Content must not be empty

Related Blog