Hướng Dẫn Tạo Bash Alias

Tìm Hiểu Về Bash Alias

Bash alias cho phép lập trình viên sử dụng cửa sổ dòng lệnh hay terminal một cách hiệu quả hơn bằng cách cho phép lập trình viên thay thế một câu lệnh dài bằng một chữ duy nhất. Ví dụ thay vì gõ câu lệnh sau:

$ ls -la

Lập trình viên có thể gõ:

$ ll

Ví dụ này rất điển hình vì liệt kê danh sách các tập tin và thư mục là công việc phổ biến mà mọi lập trình viên phải làm thường xuyên trong công việc. Hầu hết mọi lập trình viên lâu năm đều sử dụng ll thay vì ls -la. Tuy nhiên nếu bạn sử dụng câu lệnh man bạn sẽ không thấy kết quả nào được trả về cho ll:

$ man ll

Sẽ hiển thị:

No manual entry for ll

Tạo Bash Alias

Để tạo bash alias tồn tại vĩnh viễn trên máy chúng ta sẽ tạo một file ~/.bash_aliases để chứa tất cả các alias cho máy tính. Làm như vậy sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý các alias của mình hơn thay vì để các alias này rải rác ở các file khác nhau hay ở nhiều nơi trên cùng một file.

touch ~/.bash_aliases

Lệnh touch ở trên sẽ giúp tạo ra một file rỗng không có nội dung bên trong.

Tiếp theo, bạn cần thêm quyền thực thi cho file này để máy tính bạn có thể chạy được câu lệnh có trong file. Trên terminal chạy câu lệnh sau:

chmod a+x ~/.bash_aliases

Câu lệnh trên thêm quyền thực thi x (viết tắt của từ execute) cho tất cả người dùng (thể hiện bới ký tự a viết tắt của all users).

Trong file này bạn có thể thêm vào alias với cú pháp như sau:

alias ll='ls -la'

Source File

Để các alias tạo trong file .bash_aliases hoạt động được chúng ta cần kích hoạt hay source file này. Trên terminal bạn chạy câu lệnh sau:

$ source ~/.bash_aliases

Kết thúc câu lệnh trên bạn có thể kiểm tra lại alias mới tạo ra đã được kích hoạt nhờ sử dụng câu lệnh sau:

$ alias

Câu lệnh trên dùng để liệt kê tất cả các alias đang được kích hoạt trên máy.

Content must not be empty

Related Blog