Hướng Dẫn Viết Code Java Kết Nối MySQL trên Ubuntu

Mặc dù được sử dụng chủ yếu với Oracle tuy nhiên việc sử dụng MySQL làm cơ sở dữ liệu trong các ứng dụng Java không phải là chuyện hiếm thấy. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách viết code Java để kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL với hệ điều hành Ubuntu chỉ với một vài bước đơn giản.

Cài Đặt MySQL

Cài đặt MySQL server:

$ sudo apt-get install mysql-server

Cài đặt MySQL Client:

$ sudo apt-get install mysql-client

Cài đặt thư viện Java dành cho MySQL:

$ sudo apt-get install libmysql-java

Thiết Lập Mật Khẩu

Sau khi cài đặt MySQL server, bạn có thể thiết lập mật khẩu cho người dùng root bằng cách chạy câu lệnh dưới đây (đổi my_root_password thành mật khẩu mà bạn muốn sử dụng):

$ mysqladmin -u root password my_root_password

Đăng nhập vào MySQL server với người dùng root sử dụng mật khẩu mới bạn vừa đặt:

$ mysql -u root -p

Tạo Database

Tạo một cơ sở dữ liệu mới trên MySQL server:

create database java_db_test DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;;
GRANT ALL ON java_db_test.* TO 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'my_root_password';

JDBC URL

Để kết nối tới database trên MySQL server thông qua JDBC thì bạn cần xác định địa chỉ JDBC URL. Địa chỉ này có định dạng như sau:

jdbc:mysql://hostname:port/databasename

Trong đó:

  • hostname: Là tên host của máy chủ cài đặt MySQL server. Nếu cài trên máy tính cá nhân thì giá trị này sẽ là localhost hoặc bạn cũng có thể sử dụng giá trị IP 127.0.0.1.
  • port: Cổng kết nối tới MySQL server, mặc định là 3306.
  • databasename: Trên cơ sở dữ liệu bạn muốn kết nối đến.

Như trong ví dụ này thì địa chỉ URL sử dụng để kết nối sẽ là jdbc:mysql://localhost:3306/java_db_test.

Code Java Kết Nối Đến MySQL Database

Cuối cùng sau các bước setup thì chúng ta đã có thể sẵn sàng để tạo code Java kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL như sau:

String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/java_db_test";
String username = "java";
String password = "my_root_password";

System.out.println("Connecting database...");

try (Connection connection = DriverManager.getConnection(url, username, password)) {
    System.out.println("Database connected!");
} catch (SQLException e) {
    throw new IllegalStateException("Cannot connect the database!", e);
}

Tới đây tôi đã hoàn tất việc hướng dẫn bạn cách tạo code Java để kết nối đến MySQL server trên Ubuntu. Nếu có thắc mắc hay gặp phải lỗi trong quá trình làm thì bạn hãy để lại comment bên dưới nhé.

Content must not be empty

Related Blog