Hướng dẫn Backup và Restore MySQL Database

MySQL là một hệ thống phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu ()Database Management System) được sử dụng phổ biến hiện nay. Trong bài học này chúng ta cùng tham khảo cách backup và restore dữ liệu cho MySQL database.

Backup MySQL Database

Giả sử trên MySQL server bạn có một cơ sở dữ liệu với tên là my_database. Để backup MySQL database với tên là my_database chúng ta sử dụng câu lệnh sau:

mysqldump -u root -p my_database > my_database.sql

Sau khi gõ Enter bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu cho người dùng root. Trường hợp sau khi gõ Enter bạn gặp phải lỗi sau:

mysqldump command not found

Thì bạn cần sử dụng đường dẫn đầy đủ của tập tin chương trình mysqldump. Mặc định tập tin này sẽ nằm trong thư mục bin bên trong thư mục cài đặt MySQL trên máy.

Câu lệnh trên sử dụng người dùng là root để thực hiện việc backup database, root là người dùng được tạo ra mặc định khi cài đặt MySQL và có tất cả quyền để quản lý database. Bạn có thể sử dụng người dùng khác thay thế người dùng này tuy nhiên cần chắc chắn này người dùng đó có quyền backup database với tên cho trước.

Sau khi nhập mật khẩu và gõ tiếp Enter thì MySQL sẽ tạo một tập tin với tên là my_database.sql ở thư mục hiện tại trên terminal.

Restore MySQL Database

Giả sử bạn có một tập tin my_database_01_01_2017.sql chứa dữ liệu đã được backup vào ngày 01/01/2017 của database my_database trên server. Tuy nhiên một tuần sau đó bạn tác động đến dữ liệu trên server và lỡ đã xóa mất một số lượng dữ liệu và muốn restore dữ liệu ngày 01/01/2017.

Để restore dữ liệu từ tập tin my_database_01_01_2017.sql bạn chạy câu lệnh sau:

mysql -u root -p my_database < my_database_01_01_2017.sql

Tương tự như câu lệnh backup ở trên sau khi gõ Enter bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu cho người dùng root. Tất nhiên bạn cũng có thể thay thế root bằng một người dùng khác.

Nội dung không được để trống

Bài Viết Liên Quan