3 Answer(s)

thông nguyễn thông nguyễn

Dùng Notepad++ thấy cũng OK

Quang Lữ Quang Lữ

Thì bạn chỉnh lại kiểu intellij thôi, dùng bình thường.
Còn nếu chỉ học không thì cài VSCode dùng cho khoẻ. Pycharm chi nặng

hoang thang hoang thang

Tôi thì dùng Atom. Bạn có thể tham khảo Processing.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion