getDate() Method

Phương Thức getDate()

Phương thức (hay method) getDate() trả về giá trị của ngày trong tháng của đối tượng JavaScript được tạo từ Date object.

Cú pháp:

dateObject.getDate()

Ví dụ:

var myDateObject = new Date("January 15, 2018");
console.log(myDateObject.getDate()); // Hiển thị: 15

Ví dụ sau đây sẽ trả về ngày trong tháng của ngày hiện tại:

var currentDateTime = new Date();
console.log(currentDateTime.getDate()); // Hiển thị ngày hiện tại, ví dụ: 18

Thuộc Tính getDate Của Date.prototype

Về bản chất getDate() là một hàm của protype của Date object:

console.log(Date.prototype) // Hiển thị các thuộc tính (property) và method (phương thức) của đối tượng này
typeof Date.prototype.getDate // Hiển thị: function getDate() { [native code] }

Tuy nhiên lưu ý rằng chúng ta sẽ không gọi method này trực tiếp từ Date.prototype:

Date.prototype.getDate() // Hiển thị lỗi: Uncaught TypeError: this is not a Date object.

Thay vào đó với các protype method chúng ta cần tạo ra một đối tượng mới sử dụng constructor function của prototype đó, hay chính là Date trong trường hợp này:

var currentDateTime = new Date();

Và chúng ta có thể sử dụng method này ở đối tượng currentDateTime trên.

Content must not be empty

Related Tutorial