getDay() Method

getDay() Method

Method getDay() trả về thứ tự của ngày trong tuần của đối tượng JavaScript được tạo ra từ Date object tương ứng.

Cú pháp:

dateObject.getDay()

Ví dụ:

var currentDateTime = new Date("January 15, 2018");
console.log(currentDateTime.getDay()); // Hiển thị thứ tự của ngày hiện tại, ví dụ: 1

JavaScript đánh số ngày trong tuần bắt đầu từ số 0 tương ứng với Chủ Nhật và kết thúc bởi số 6 là Thứ Bảy.

Ví dụ sau đây sẽ trả về ngày trong tháng của ngày hiện tại:

var currentDateTime = new Date();
console.log(currentDateTime.getDate()); // Hiển thị ngày hiện tại, ví dụ: 18

Date.prototype.getDay

getDay là một thuộc tính trong prototype của Date object. Bạn sẽ thấy getDay xuất hiện trong danh sách các thuộc tính của Date.prototype:

console.log(Date.prototype)

Nếu kiểm tra giá trị của thuộc tính getDay trong prototype của Date object sử dụng Developer Tools trên trình duyệt, bạn sẽ thấy giá trị của nó là một hàm có sẵn (built-in) trong JavaScript:

console.log(Date.prototype.getDay) // Hiển thị: f getDate() { [native code] }

Kiểm tra kiểu dữ liệu của thuộc tính getDay này:

typeof Date.prototype.getDay // Hiển thị: "function"

Tuy nhiên lưu ý rằng chúng ta sẽ không gọi method getDay() trực tiếp từ Date.prototype:

Date.prototype.getDate() // Hiển thị lỗi: Uncaught TypeError: this is not a Date object.

Thay vào đó với các protype method chúng ta cần tạo ra một đối tượng mới sử dụng constructor function của prototype đó, hay chính là Date trong trường hợp này:

var currentDateTime = new Date();

Và chúng ta có thể sử dụng method này ở đối tượng currentDateTime trên.

Content must not be empty

Related Tutorial