getMonth() Method

getMonth() Method

Method getMonth() trả về giá trị của tháng trong năm của đối tượng Date tương ứng đang sử dụng, các tháng được đánh số từ 0 tới 11 tương ứng với từ tháng Một tới tháng 12.

Cú pháp:

dateObject.getMonth()

Ví dụ:

var currentDateTime = new Date("January 15, 2018");
console.log(currentDateTime.getMonth()); // Hiển thị: 0

Lưu ý: JavaScript đánh số thứ tự của tháng bắt đầu từ số 0 và kết thúc bởi số 11.

Ví dụ sau đây sẽ trả về số thứ tự của tháng tại thời điểm hiện tại:

var currentDateTime = new Date();
// Hiển thị thứ tự của tháng tại thời điểm hiện tại, ví dụ: 2
console.log(currentDateTime.getMonth());

Date.prototype.getMonth

getMonth là một thuộc tính trong prototype của Date object. Bạn sẽ thấy getMonth xuất hiện trong danh sách các thuộc tính của Date.prototype:

console.log(Date.prototype)

Nếu kiểm tra giá trị của thuộc tính getMonth trong prototype của Date object sử dụng Developer Tools trên trình duyệt, bạn sẽ thấy giá trị của nó là một hàm có sẵn (built-in) trong JavaScript:

console.log(Date.prototype.getMonth) // Hiển thị: f getDate() { [native code] }

Kiểm tra kiểu dữ liệu của thuộc tính getMonth này:

typeof Date.prototype.getMonth // Hiển thị: "function"

Tuy nhiên lưu ý rằng chúng ta sẽ không gọi method getMonth() trực tiếp từ Date.prototype:

Date.prototype.getMonth() // Hiển thị lỗi: Uncaught TypeError: this is not a Date object.

Thay vào đó với các protype method chúng ta cần tạo ra một đối tượng mới sử dụng constructor function của prototype đó, hay chính là Date trong trường hợp này:

var currentDateTime = new Date();

Và chúng ta có thể sử dụng method này ở đối tượng currentDateTime trên.

Content must not be empty

Related Tutorial