1 Answer(s)

Linh Nguyễn Linh Nguyễn

JavaScript không hỗ trợ trực tiếp hàm lấy ra tên miền, giao thức hay cổng... từ một URL nhưng bạn có thể làm như sau:

var aEl = document.createElement('a');
aEl.href = "http://vidu.com:8080";

console.log(aEl.protocol); // trả về "http:"
console.log(aEl.hostname); // trả về "vidu.com"
console.log(aEl.port); // trả về "8080"
console.log(aEl.host) // trả về "vidu.com:8080"

Ở trên đối tượng aEl có thuộc tính host bao gồm cả tên miền và cổng trong khi hostname thì chỉ gồm tên miền.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion