Prototype

JavaScript là một ngôn ngữ kiểu prototype (mẫu), sau khi định nghĩa các phương thức và thuộc tính ban đầu cho đối tượng sử dụng hàm constructor chúng ta có thể sử dụng thuộc tính prototype để mở rộng (extend) đối tượng (mẫu) này.

function Person (name) {
}

Person.prototype.objectType = "Human";

Thuộc Tính Prototype

Trong JavaScript, tất cả các hàm constructor (và cả đối tượng tạo bởi hàm constructor) có một đối tượng đặc biệt có tên là prototype.

function Person (name) {
}
alert(typeof Person.prototype);

Thêm Thuộc Tính

Chúng ta có thể sử dụng thuộc tính prototype để thêm thuộc tính vào đối tượng:

function Person (name) {
}

Person.prototype.name = name;

Thêm Phương Thức

Chúng ta có thể sử dụng thuộc tính prototype để thêm thuộc tính vào đối tượng:

function Person (name) {
}

Person.prototype.name = name;

Person.prototype.say = function () {
    return "Xin chào, tên tôi là " + this.name;
};
Nội dung không được để trống

Hướng Dẫn Liên Quan