1 Answer(s)

Linh Nguyễn Linh Nguyễn

Để xoá toàn bộ phần tử con của một phần tử:

var parentEle = document.getElementById("parent");

for (childEl in parentEle.children) {
   parentEl.removeChild(childEl);
}

Hoặc nếu sử dụng jQuery:

$("#parent").children().remove();

Nếu bạn muốn xoá toàn bộ phần tử con, các text node (là chuỗi các ký tự bên trong phần tử mà không được chứa trong thẻ khác và các chú thích HTML thì bạn có thể sử dụng đoạn mã sau:

document.getElementById("parent").innerHTML = "";

Nếu sử dụng jQuery:

$("parent").html("");
Content must be at least 100 characters

Related Discussion