JavaScript thay đổi nội dung bên trong của phần tử

Sử dụng JavaScript thuần làm thế nào để có thể thay đổi được nội dung (dạng văn bản) bên trong của phần tử.

Ví dụ mình có phần tử <div> với giá trị ID như sau:

<div id="my-el">...</div>

Thì làm sao có thể thay đổi nội dung văn bản bên trong của phần tử này.

Em biết dùng jQuery để làm việc này mà em đang cần dùng JavaScrip thuần nhé các bác.

1 Câu Trả Lời

Lê Trung Lê Trung

Để thay đổi nội dung văn bản bên trong phần tử bạn có thể sử dụng thuộc tính innerText trên phần tử trả về sử dụng bộ chọn ID của JavaScript như sau:


Document.getElementById("my-el").innerText = "Nội dung mới";
Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan