Javascript: Promise là gì

Khi tìm hiểu về Node.js thì em đụng khái niệm Promise và được biết khái niệm này được sử dụng trong AJAX. Trước đây em có từng làm việc với AJAX nhưng không biết chính xác Promise là gì và nó hoạt động như thế nào?

Add Answer

Content must be at least 100 characters

Related Discussion