Kết Nối với MySQL Sử Dụng Hàm "mysql_connect()" trong PHP

Trong PHP có nhiều cách khác nhau để kết nối đến cơ sở dữ liệu MySQL trong đó việc sử dụng hàm mysql_connect thường được chọn lựa cho những ai mới bắt đầu.

Code PHP kết nối tới MySQL sử dụng hàm mysql_connect() như sau:

<?php
$db_host = "localhost";
$db_username = "username";
$db_password = "password";

// Tạo kết nối đến CSDL
$conn = mysqli_connect($db_host, $db_username, $db_password);

// Kiểm tra trạng thái của kết nối
if ( ! $conn) {
    die("Lỗi kết nối tới CSDL: " . mysqli_connect_error());
} 
echo "Kết nối thành công!";
?>

Trong đoạn code trên bạn cần lưu ý thay đổi các giá trị dưới đây cho phù hợp với CSDL có trên máy bạn:

  • $db_host: Giá trị này là host của cơ sở dữ liệu, nếu bạn đang kết nối đến CSDL MySQL trên cùng một máy cài đặt PHP thì giá trị này sẽ là localhost hoặc 127.0.1.
  • $db_username: Tên người dùng mà PHP sẽ sử dụng đăng nhập vào CSDL, thông thường là root.
  • $db_password: Mật khẩu của người dùng sử dụng ở trên.

Sau khi tạo kết nối bạn nên kiểm tra trạng thái của kết nối để đề phòng trường hợp kết nối bị lỗi. Việc kiểm tra này dự vào giá trị trả về của hàm mysqli_connect nếu hàm này trả về giá trị là false có nghĩa kết nối đã bị lỗi ngược lại là thành công.

Trường hợp bị lỗi chúng ta có thể lấy ra thông tin chi tiết của lỗi từ việc gọi hàm mysqli_connect_error().

Content must not be empty

Related Wiki