Khác nhau giữa background và background-color trong CSS

Trong CSS cả hai thuộc tính backgroundbackground-color đều có thể được dùng để tạo màu nền cho phần tử.

Ví dụ thay vì viết:

body {
    background: #f2f2f2;
}

Thì cũng có thể viết:

body {
    background-color: #f2f2f2;
}

Và cả hai đều đưa ra kết quả như sau. Như vậy thì hai thuộc tính backgroundbackground-color khác nhau ở điểm nào?

1 Answer(s)

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt

Thuộc tính background là cú pháp viết tắt của các thuộc tính tạo nền cho phần tử khác trong đó có background-color, background-image, background-attachment, background-position, background-repeat...

Ở ví dụ trên thì việc sử dụng hai thuộc tính backgroundbackground-color đều như nhau. Tuy nhiên nếu để ý bạn sẽ thấy chúng ta có thể sử dụng background để tạo nền ảnh cho phần tử còn background-color thì không.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion