Khác nhau giữa decimal, float và double trong .NET

Khác nhau giữa decimal, float và double trong .NET

Mọi người cho em hỏi các kiểu dữ liệu decimalfloat và double trong .NET khác nhau như thế nào?

  Guest

  - 1970/01/01 Trả lời

  Về độ chính xác:

  float flt = 1F/3;
  double dbl = 1D/3;
  decimal dcm = 1M/3;
  Console.WriteLine("float: {0} double: {1} decimal: {2}", flt, dbl, dcm);

  Kết quả:

  float: 0.3333333 
  double: 0.333333333333333 
  decimal: 0.3333333333333333333333333333

  Về phạm vi giá trị

  float:  -3.402823e38     -> 3.402823e38
  double:  -1.79769313486232e308 -> 1.79769313486232e308
  decimal: ±1.0 × 10e−28     -> ±7.9 × 10e28

  Về tốc độ xử lý (nhanh hơn đứng trước)

  float > double > decimal

  Về ứng dụng:

  • float/double được sử dụng trong các phép tính toán số thực thông thường
  • decimal được sử dụng để tính toán các ứng dụng tiền tệ (vì độ chính xác cao và phạm vi giá trị lớn)

10 bình luận