Khác nhau giữa thẻ HTML và phần tử HTML

Một thẻ <a> được dùng để tạo ra một đường link liên kết tương tự một phần tử <a> cũng được dùng để tạo một link liên kết. Vậy thì thẻ và link liên kết khác nhau như thế nào?

Edit

1 Answer(s)

Nguyễn Duy Nguyễn Duy

Phần tử là toàn bộ nội dung bắt đầu từ thẻ mở cho tới hết thẻ đóng.

Ví dụ khác nhau giữa thẻ và phần tử trong câu hỏi của bạn:

  • <a></a> lần lượt là các thẻ mở và thẻ đóng
  • <a href="..." title="...">...</a> là phần tử

Như vậy không nói <a href="..."> là thẻ mở mà nói <a> là thẻ mở (không bao gồm thuộc tính trong đó.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion