1 Câu Trả Lời

Nguyễn Duy Nguyễn Duy

Dùng hàm filter_var() trong PHP sử dụng filter là FILTER_VALIDATE_URL nhé bạn:

filter_var($urlToCheck, FILTER_VALIDATE_URL)

Ví dụ:

<?php
$myUrl = "https://www.codehub.vn";

if (filter_var($myUrl, FILTER_VALIDATE_URL)) {
    echo "Địa chỉ URL là hợp lệ";
} else {
    echo "Địa chỉ không hợp lệ";
}
?>
Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan