3 Câu Trả Lời

Linh Nguyễn Linh Nguyễn

Trên cửa sổ dòng lệnh:

$ php -v

Trên web:

<?php phpinfo(); ?>

Bạn lưu ý không cần sử dụng echo phía trước khi gọi phpinfo().

Linh Nguyễn Linh Nguyễn

Ngoài php -v vẫn có các cách khác để tìm phiên bản của PHP, ví dụ:

$ php -i | grep "PHP Version"

Hoặc:

$ php -r "echo phpversion();"
Trung Quân Trung Quân

Kiểm tra phiên bản của PHP trên terminal bạn dùng câu lệnh sau:

$ php -v

Trường hợp chạy PHP trên Web Server thì bạn có thể sử dụng hàm phpversion():

<?php
echo phpversion();
?>
Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan