1 Câu Trả Lời

Nam Nguyễn Nam Nguyễn

Trang hoclaptrinh.org sử dụng Ace Editor một thư viện của JavaScript để làm nổi bật cú pháp mã lệnh.

Trở lại với câu hỏi của bạn:

Các bác cho em hỏi trong PHP có cách nào để làm nổi bật cú pháp của mã lệnh hay không?

Thì câu trả lời ở đây là: Có!.

PHP cung cấp hàm highlight_file()highlight_string dùng để làm nổi bật cú pháp của mã lệnh trong tập tin hoặc từ một chuỗi cho trước.

Ví dụ:

<?php
highlight_file("code.php");
?>

Mã lệnh trong code.php:

<?php
echo "Xin chào!";
?>

Kết quả hiển thị:

Hàm highlight_file trong PHP

Tuy nhiên thì hạn chế của việc sử dụng hai hàm highlight_file()highlight_string() là chúng chỉ có thể làm nổi bật mã lệnh của ngôn ngữ PHP.

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan