Chèn Dữ Liệu

Ở phần này bạn sẽ được hướng dẫn cách chèn dữ liệu lên CSDL MySQL. Nội dung phần này khá giống với phần Chỉnh Sửa Thông Tin trước, tuy nhiên thay vì cập nhật dữ liệu trên database chúng ta sẽ chèn thêm recorde lên đó.

Trang Biểu Mẫu Nhập Dữ Liệu

Tương tự như phần chỉnh sửa, bước đầu tiên chúng ta sẽ làm là tạo trang để nhập dữ liệu thông tin của sinh viên thêm vào CSDL. Trên thư mục dự án tạo trang create.php với đoạn mã sau:

<html>
<head>
  <title>Chèn Dữ Liệu</title>
  <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<h2>Chèn Dữ Liệu</h2>
<?php
  require('connect_db.php');
?>

<form method="POST" action="store.php">
  <p>
    <label for="code">MSSV:</label>
    <input id="code" name="code" type="text" value="" required="true">
  </p>
  <p>
    <label for="fullname">Họ & Tên:</label>
    <input id="fullname" name="fullname" type="text" value="" required="true">
  </p>
  <p>
    <label for="dob">Ngày Sinh:</label>
    <input id="dob" name="dob" type="text" value="" required="true">
  </p>
  <p>
    <label for="gpa">Điểm Trung Bình:</label>
    <input id="gpa" name="gpa" type="text" value="" required="true">
  </p>
  <p>
    <input type="submit" value="Cập nhật">
  </p>
</form>

</body>
</html>

Ở đây thuộc tính action đã được thanh đổi thành store.php thay vì save.php, ngoài ra các trường input cũng có giá trị rỗng và còn có thêm thuộc tính required=true để đảm bảo rằng người dùng nhập đủ các dữ liệu này.

Truy cập trang create.php bạn sẽ thấy kết quả như sau:

PHP -Chèn Dữ Liệu Lên Database

Lưu Dữ Liệu

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo trang store.php. File này sẽ tương tự như file save.php tuy nhiên thay vì sử dụng câu lệnh UPDATE trong biến $sql chúng ta sử dụng câu lệnh INSERT:

<?php
require('connect_db.php');

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] != 'POST')
  die('Invalid HTTP method!');
// else
// print_r($_POST);

$sql = "INSERT INTO students(code, fullname, dob, gpa) VALUES(${POST['code']}, ${POST['fullname']}, ${POST['dob']}, ${POST['gpa']})";

// die($sql);

mysqli_query($link, $sql);

$adminURL = 'admin.php';
header('Location: '.$adminURL);
?>

1 Bình Luận

NV Lê NV Lê

$adminURL = 'admin.php';
header('Location: '.$adminURL);
code có ý nghĩa gì vậy ạ?

Content must not be empty

Related Tutorial