Thêm Dữ Liệu vào Database

Phần này chúng ta sẽ thực hiện việc thêm vào bảng students danh sách 3 học viên và bảng teachers 1 giảng viên với các thông tin như sau:

Họ Tên Ngày Sinh MSSV Điểm Trung Bình
Nguyên Lê Hoài Anh 21/07/1993 15200 7.25
Nguyễn Văn Bình 15/05/1993 15201 8.0

Bảng 4.1: Thông tin sinh viên thêm vào CSDL

ID Mật Khẩu Họ Tên Ngày Sinh Tên Lớp
GV1258 123456 Trần Văn Hoàng 11/02/1982 B07

Bảng 4.2: Thông tin giáo viên cần thêm vào CSDL

Với dữ liệu như trên chúng ta có thể bắt đầu thêm dữ liệu vào CSDL sử dụng một trong 2 cách: chạy câu lệnh insert trên MySQL Client hoặc sử dụng phpMyAdmin.

Sử Dụng MySQL Client

Để thêm record vào CSDL, chúng ta cần chạy các câu lệnh insert. Trên MySQL Client chạy câu lệnh dưới đây:

INSERT INTO `hoclaptrinh_org`.`students` 
(`code`,  `fullname`,  `dob`, `gpa`) 
VALUES
('15200', 'Nguyên Lê Hoài Anh', '1993-07-21 00:00:00',  '7.25'), 
('15201',  'Nguyễn Văn Bình', '1993-05-15 00:00:00', '8.0'); 

Để thêm record vào bảng teachers chạy câu lệnh sau:

INSERT INTO  `hoclaptrinh_org`.`teachers` (
`id` ,
`password` ,
`fullname` ,
`dob` ,
`class_name`
)
VALUES (
'GV1258',  '123456',  'Trần Văn Hoàng',  '1992-02-11 00:00:00',  'B07'
);

Để kiểm tra việc chèn dữ liệu vào database đã chính xác hay chưa chúng ta sử dụng câu lệnh select:

select * from students;

Để xem kết quả trả về với định dạng thân thiện hơn chúng ta có thể thêm option G vào phía cuối câu lệnh select:

select * from students \G;

Tương tự đối với bảng teachers:

select * from teachers \G;

Sử Dụng phpMyAdmin

Ngoài việc sử dụng MySQL Client để thêm dữ liệu vào database như trên bạn còn có thể sử dụng một công cụ khác là phpMyAdmin. phpMyAdmin là một ứng dụng web được viết bằng PHP cho phép người dùng có thể tương tác với MySQL server sử dụng giao diện web thân thiện với người dùng thay vì giao diện dòng lệnh.

phpMyAdmin được cài đặt sẵn trong gói phầm mềm XAMPP dành cho Windows. Đối với Ubuntu chúng ta cần phải tiến hành thêm một quá trình cài đặt sau khi cài đặt lamp.

Để sử dụng phpMyAdmin, trên trình duyệt bạn truy cập vào địa chỉ http://localhost/phpmyadmin. Sau đó ở bên tay trái màn hình bạn sẽ thấy danh sách các CSDL được tạo ra trên MySQL server. Bấm chọn vào hoclaptrinh_org để bắt đầu sử dụng CSDL này (việc này tương đương với chạy câu lệnh use hoclaptrinh_org sử dụng MySQL Client).

Khi chọn CSDL, trên trình duyệt bạn sẽ thấy phpMyAdmin hiển thị danh sách 2 bảng studentsteachers của database như hình dưới đây:

Sử dụng phpMyAdmin

Tiếp theo bạn click chọn vào bảng students và bạn sẽ thấy màn hình có chứa thông tin về cấu trúc của bảng students như hình dưới đây:

Sử dụng phpMyAdmin

Ngoài ra, bạn sẽ thấy có một đường link với tên Insert ở khoảng giữa của phía trên màn hình. Click vào link này để có thể bắt đầu thêm dữ liệu vào bảng:

Sử dụng phpMyAdmin

Sau khi nhập dữ liệu xong bạn chuyển xuống phía dưới màn hình và click vào danh sách kéo thả nằm trên nút Go. Ở danh sách này bạn có thể chọn để quay trở lại màn hình trước đó sau khi bấm nút Go hoặc trở lại màn hình hiện tại để có thể tiếp tục thêm các record khác. Ở đây do chúng ta chỉ thêm 2 record nên chúng ta sẽ chọn Go back to previous page và sau đó bấm nút Go.

Tương tự bạn có thể tự mình thêm dữ liệu cho bảng teachers sử dụng phpMyAdmin.

Content must not be empty

Related Tutorial