Xóa Dữ Liệu

Ở phần này bạn sẽ được hướng dẫn cách xóa một sinh viên từ từ bảng danh sách sinh viên students sử dụng PHP và javascript.

Cập Nhật HTML

Quay lại trang admin.php và thêm cột Quản Lý vào trong bảng <table> như sau:

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>MSSV</th>
      <th>Họ & Tên</th>
      <th>Ngày Sinh</th>
      <th>Điểm Trung Bình</th>
      <th>Quản Lý</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <?php while ($row = mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_ASSOC)) : ?>
      <tr>
        <td><?php echo $row['code']; ?></td>
        <td><?php echo $row['fullname']; ?></td>
        <td><?php echo $row['dob']; ?></td>
        <td><?php echo $row['gpa']; ?></td>
        <td>
          <a href="delete.php?code=<?php echo $row['code']; ?>" class="delete">xóa</a>
        </td>
      </tr>
    <?php endwhile; ?>
  </tbody>
</table>

Trong cột này chúng ta tạo một thẻ <a> với thuộc tính href có dạng:

delete.php?code=<?php echo $row['code']; ?>

Tạo Trang Xóa Dữ Liệu

Bây giờ chúng ta cần tạo file delete.php để xóa dữ liệu trên database. Mở text editor lên và tạo file này với nội dung sau:

<?php
require('connect_db.php');

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] != 'GET')
  die('Invalid HTTP method!');

$sql = "DELETE FROM students WHERE code = '".$_POST['code']."'";

// die($sql);

mysqli_query($link, $sql);

$adminURL = 'admin.php';
header('Location: '.$adminURL);
?>
Content must not be empty

Related Tutorial