Lặp qua các thuộc tính của một đối tượng trong JavaScript

Trong JavaScript có cách nào để lặp qua toàn bộ các thuộc tính của một đối tượng như trong mảng không vậy các bác. Ví dụ như em có một đối tượng như sau:

var person = {
    name: 'ABC',
    age: 123
}

Giờ em muốn lặp qua các thuộc tính như name, age và lấy giá trị tương ứng của các thuộc tính này thì phải làm như thế nào?

1 Answer(s)

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt

Bạn có thể sử dụng cấu trúc for...in trong JavaScript để thực hiện việc lặp qua các thuộc tính của đối tượng:

for (var prop in person) {
    console.log(prop + ": " + person[prop])
}
Content must be at least 100 characters

Related Discussion