Laravel Eloquent quy định các cột của bảng cần lấy liệu về

Trong cơ sở dữ liệu mình sử dụng một model là User được ánh xạ tới bảng tbl_users trên cơ sỡ dữ liệu. Bảng tbl_users có các cột như username, first_name, lastname, age, gender... Khi lấy dữ liệu của người dùng với usernamenobita mình sử dụng đoạn mã như sau:

$user = User::where('username', '=', 'nobita')
    ->first();
if ($user) {
    //....
}

Tuy nhiên ở đoạn mã if dùng để xử lý kết quả trả về thì mình chỉ cân tới 3 trường là username, first_namelast_name. Có cách nào để giới hạn chỉ lấy về 3 trường này thôi không nhỉ?

1 Answer(s)

Nam Nguyễn Nam Nguyễn

Trong Eloquent của Laravel hỗ trợ phương thức select() dùng để chọn ra các cột cần lấy từ bảng.

Trong trường hợp của bạn thì có thể viết lại như sau:

$user = User::where('username', '=', 'nobita')
    ->select('username', 'first_name', 'last_name')
    ->first();
if ($user) {
    //....
}
Content must be at least 100 characters

Related Discussion