Laravel input autocomplete không work

Em cần tạo một form HTML sử dụng class Form của Laravel trong đó có một trường input để người dùng tìm kiếm. Trong code em đã gán giá trị cho thuộc tính autocomplete vào trường input này nhưng khi test lại vẫn thấy trình duyệt vẫn gợi ý từ khoá tìm kiếm khi bắt đầu nhập vào ký tự. Đoạn code PHP tạo trường input trong view của mình như dưới đây:

  {{ Form::text('keyword', null, [
    'class' => 'form-control',
    'autocomplete' => FALSE,
    'placeholder' => 'Enter keyword...'
  ])}}

Các bác biết đoạn code trên của em sai ở đâu không vậy, nãy giờ em đọc document của Laravel mà không tìm ra chỗ sai?

1 Answer(s)

Minh Phạm Minh Phạm

Thuộc tính autocomplete trong thẻ input của HTM nhận hai giá trị là onoff. Nếu sử dụng Form trong Laravel thì bạn cũng cần dùng hai giá trị này thay vì sử dụng boolean như trên:

  {{ Form::text('keyword', null, [
    'class' => 'form-control',
    'autocomplete' =>'off',
    'placeholder' => 'Enter keyword...'
  ])}}
Content must be at least 100 characters

Related Discussion