Lấy phần mở rộng của tập tin được upload lên server trong PHP

Trên trang HTML mình có một form như sau:

<form method="POST" action="upload.php" enctype="multipart/form-data">
  <p>
    <label>Chọn ảnh:<label>
    <input name="image" type="file">
  </p>
  <button>Gửi</button>
</form>

Sau khi người dùng chọn tập tin và upload lên server để upload.php xử lý thì làm cách nào để có thể lấy ra phần mở rộng của tập tin?

2 Answer(s)

Minh Phạm Minh Phạm

Để lấy ra phần mở rộng của tập tin bạn có thể sử dụng hàm pathinfo() trong PHP.

Cụ thể với ví dụ trên của thì bạn có thể sử dụng đoạn mã như sau:

$filePath = $_FILES['image']['name'];
echo pathinfo($filePath, PATHINFO_EXTENSION);
Linh Nguyễn Linh Nguyễn

Ngoài sử dụng hàm pathinfo() thì bạn cũng có thể sử dụng đoạn mã như sau:

$path = $_FILES['image']['name'];
$arr= explode(".", $path);
return end($arr);
Content must be at least 100 characters

Related Discussion