1 Câu Trả Lời

Nam Nguyễn Nam Nguyễn

Bạn có thể sử dụng finfo_file trong PHP để lấy về kiểu tập tin như sau:

$finfo = finfo_open(FILEINFO_MIME_TYPE);

echo finfo_file($finfo, $url);

finfo_close($finfo);

Trong hàm finfo_file ở trên sử dụng hai đối số:

  • $url là địa chỉ URL của tập tin cần kiểm tra kiểu
  • FILEINFO_MIME_TYPE là một hằng số trong PHP.
Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan