Linux: Khác biệt giữa Bash và Shell

Theo mình biết thì cả Bash và Shell đều là ngôn ngữ dùng để tương tác với hệ thống sử dụng cửa sổ dòng lệnh. Tuy nhiên mình không hiểu hai ngôn ngữ Bash và Shell khác nhau ở điểm nào?

Add Answer

Content must be at least 100 characters

Related Discussion