Linux: Thắc mắc về root và administrator khi chạy sudo

Hi all,

Trong Ubuntu khi chạy một câu lệnh cài đặt một phần mềm nào đó mình thấy thường phải chạy sudo ví dụ:

$ sudo apt-get install lamp^

Sau khi chạy câu lệnh này thì mình cần nhập pass của người dùng hiện tại (cũng là administrator). Theo mình được biết thì câu lệnh trên được dùng để chạy câu lệnh dưới quyền người dùng root. Như vậy tại sao lại không nhập pass của người dùng root mà lại nhập mật khẩu của người dùng hiện tại (administrator)?

1 Answer(s)

Trung Ta Trung Ta

sau khi bạn install ubuntu ngoài account user của bạn với mật khậu của bạn luôn thì có một user khác là root(quyền cao hơn-cao nhất đó) cũng lấy mật khẩu mặc định ban đầu là mật khẩu user khởi tạo đó.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion