Linux có hỗ trợ thread hay không?

Em đang tìm hiểu về multi-threading trong PHP nhưng theo em nhớ là đã từng đọc ở đâu đó thì trong Linux không có thread mà chỉ có các process. Nhưng một số bài hướng dẫn cũng trên internet lại nói là Linux có thread.

Vậy theo các bác thì hệ điều hành Linux có hỗ trợ thread hay không? Nếu không hỗ trợ thì multi-threading trong PHP có thể được sử dụng trên Linux hay không?

2 Answer(s)

Hoàng Tùng Hoàng Tùng

Linux hỗ trợ multi-threading ở cả kernel-level và user-level.

Đình Anh Đình Anh

Linux có hỗ trợ thread hay không?

Trả lời: Linux hỗ trợ threads và là một hệ điều hành multi-threading.

Trên trang document của Linux có đoạn trích sau:

es. As of 1.3.56, Linux has supported kernel-space multithreading.
There also have been user-space thread libraries around as early as
1.0.9. There is on-going effort to refine and make the kernel more reentrant. With the introduction of 2.1.x, the memory space is being
revised so that the kernel can access the user memory more quickly.

multi-threading trong PHP có thể được sử dụng trên Linux hay không?

PHP hỗ trợ multi-threading thông qua thư viện pthreads, tuy nhiên PHP chỉ hỗ trợ multi-threading cho các ứng dụng Command Line Interface (CLI) và không hỗ trợ các ứng dụng PHP chạy thông qua nền web server.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion