Lỗi "Notice: Undefined index" trong PHP

Khi chạy một vòng lặp PHP để lặp qua các ký tự của một chuỗi mình sử dụng đoạn mã sau:

$str = "Hello World";
$i = 0;
while ($str[$i]) {
    // ...
    $i++;
}

Nhưng khi chạy trên một số máy tính khác thì gặp phải lỗi

Notice: Undefined index: 11 index.php in line 2

Một số máy khác thì lại không báo lỗi và đoạn mã chạy bình thường.

Mọi người có ai biết tại sao lỗi này lại xảy ra và cách khắc phục nó như thế nào không?

1 Answer(s)

Lê Trung Lê Trung

Bạn gặp hiện tượng trên là do các máy khác nhau sử dụng các cấu hình khác nhau cho PHP. Trong PHP lỗi sẽ được chia theo các level khác nhau như Fatal Error, Warning Error, Notice Error. Một số máy tính được cài đặt để không hiển thị lỗi Notice thì khi chạy đoạn mã trên sẽ không có vấn đề gì. Với các mày được thiết lập hiển thị lỗi Notice thì khi chạy bạn sẽ thấy thông báo hiển thị như bạn viết trong câu hỏi.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion